PURE AS ICE
Spor Uzmanı ünvanlı Sözleşmeli Personel Duyurusu

“Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanununun 30’uncu maddesinin birinci fıkrası (mülga) kapsamında antrenör ve spor uzmanı unvanlı sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışanlar, Bakanlar Kurulu Kararı ile düzenlenen "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" kapsamında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) bendine göre, sözleşmeli personel pozisyonlarına geçirilmişlerdir. “Kurumun hizmet icapları dikkate alınarak, aynı unvan ve hizmet niteliklerini haiz sözleşmeli personelin kurum içi karşılıklı yer değiştirme talepleri, pozisyonunun vizeli olduğu birimde fiilen en az bir yıl çalışmış olmaları şartıyla yerine getirilebilir'' hükmüne yer verilmiştir.”

Bu çerçevede; anılan yazıya istinaden söz konusu pozisyonların vizeli olduğu birimde fiilen en az bir yıl çalışmış olan, aynı branştaki sözleşmeli antrenörler ile aynı unvanda görev yapan sözleşmeli spor uzmanlarından karşılıklı yer değiştirme taleplerinde bulunanlar, taleplerini bildiren dilekçe ile birlikte, Personel Genel Müdürlüğüne gönderilmek üzere Federasyonumuza bildirmelidir.